Ostetaan Autoja Autoliike Oy Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Ostetaan Autoja Autoliike Oy
PL 188, 00531 Helsinki
Y-tunnus 2419108-3
hallinto@ostetaanautoja.fi
puh. 040 361 8000

Rekisterin nimi

Ostetaan Autoja Autoliike Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteeksi on henkilötietojen käsittely rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: laskuttaminen, tiedottaminen, markkinointi ja palveluiden kehittäminen.

Rekisterin sisältö

Asiakasrekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asiakastiedot: tiedot ostetuista tuotteista/palveluista tai muita tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tarpeellisia.

 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka he meille ilmoittavat esim. yrityksen nettisivujen kautta, sähköpostilla, puhelimella tai muulla tavoin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa asiasta on sovittava erikseen.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna: Ostetaan Autoja Autoliike Oy, PL 188, 00531 Helsinki.

​Ostetaan Autoja Autoliike Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle hallinto@ostetaanautoja.fi osoitteessa tai kirjallisesti: Ostetaan Autoja Autoliike Oy, PL 188, 00531 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.